คุน ดินบน ดินล่าง พลังน้อมรับ, สำรวม

坤:元,亨,利牝马之贞。 君子有攸往,先迷后得主,利西南得朋,东北丧朋。 安贞,吉。
คุน:
กำเนิด ราบรื่น บริสุทธิ์บรรลุผลดุจม้าเพศเมีย ศักดิ์บุรุษมีเจตนาเคลื่อนไหว จักหลง(ทาง)ภายหลังจึ่งได้นายผู้ชี้นำ ได้มิตรอันดีจากตะวันตกและใต้ เสียมิตรทางตะวันออกและเหนือ อยู่นิ่งรักษาความบริสุทธิ์อย่างสงบ เป็นมงคล

至哉坤元,万物资生,乃顺承天。 坤厚载物,德合无疆。 含弘光大,品物咸亨。 牝马地类,行地无疆,柔顺利贞。 君子攸行,先迷失道,后顺得常。 西南得朋,乃与类行;东北丧朋,乃终有庆。安贞之吉,应地无疆。
คำไข: อันที่สุดคุน(ดิน)กำเนิด สรรพสิ่งเป็นหนี้กำเนิด รองรับอิทธิพลแห่งฟ้า คุนเกื้อกูลสิ่งทั้งปวง คุณธรรมรวมกันอย่างไร้พรหมแดน ซ่อนแฝงหลักอันยิ่งใหญ่ สรรพสิ่งถึงได้เติบโตเต็มสภาพ แม่ม้าคือสัตว์แห่งพื้นดิน ขับเคลื่อนไร้พรหมแดน อ่อนโยนว่าง่าย ศักดิ์บุรษเดินทาง หลงทางจากวิถี ภายหลังจึ่งเข้าแนวทางธรรมชาติ จักได้มิตรในทิศตะวันตกและใต้ ได้ผู้ร่วมทางอันมีนิสัยคล้ายกัน เสิยมิตรทางตะวันออกและเหนือ ท้ายสุดควรยินดี อยู่นิ่งรักษาความบริสุทธิ์จักมงคล ดุจความไพศาลของพิภพ

เดี๋ยวมาต่อครับ ไม่ไหวละ แปลยากจริงๆ

Advertisements